Privātuma politika

 1. Ievads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIMPLY CLEAN”, reģistrācijas Nr. 44103133242, juridiskā adrese: Stabu iela 47-5, Rīga, LV-1011(turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.SimplyClean.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs). Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: , Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).
 2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIMPLY CLEAN”, reģistrācijas Nr. 44103133242, juridiskā adrese: Stabu iela 47-5, Rīga, LV-1011, Mājaslapa: www.SimplyClean.lv, e-pasts: info@simplyclean.lv.
 3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija Ar pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz info@simplyclean.lv
 4. Apstrādes nolūki Pārzinis apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem: 1. Pakalpojumu sniegšanai; 4.2. Klientu identificēšanai; 4.3. Līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei; 4.4. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai; norēķinu administrēšanai; parādu piedziņa, klientu iebildumu izskatīšanai; 4.5. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā; 4.6. Personāla vadībai, tai skaitā: personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšana); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole; 4.7. Grāmatvedības, lietvedības, un citu normatīvo aktu prasību izpildei; 4.8. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai; 4.9. Kvalitātes kontrolei kontrolei (Pārzinis veic telefonsarunu ierakstīšanu konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā). 4.10. Klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem. Privātuma politikas minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
 5. Personas datu kategorijas Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida: Personu datu apstrādes nolūks: 5.1. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nepieciešamie dati:  vārds, uzvārds, personas kods (cits personas identifikācijas numurs), pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods (cits personas identifikācijas numurs), kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā adrese, pasta adrese, IP adrese), dati par fiziskai personai piederošo nekustamo īpašumu (adrese, kadastra numurs, platība, īpašuma/lietošanas tiesību iegūšanas datums un tiesiskais pamats, īpašuma tiesību/lietošanas tiesību izbeigšanas datums), deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, informācija par bankas kontu, līguma numurs, līguma reģistrēšanas datums, pārvaldīšanas darbību sniegšanas laiks, īpašumā deklarēto personu skaits, ūdens, elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes u.c. patēriņa apjoms, informācija par norēķiniem (rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, informācija par parāda atguvi/piedziņu, 5.2. Personāla atlasei un personāla vadībai: informācija, kas ir iekļauta kandidāta iesniegtajā CV, kā arī paša kandidāta, darbinieku sniegtā informācija: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņu numurs, e-pasta adrese, amats, darba alga, nostrādātais laiks, bankas konta numurs, prombūtnes periodi, bērnu skaits un to dzimšanas gadi, darba pieredze, informācija par izglītību un kvalifikāciju, valodu prasmes, u.c. ar personālvadību saistītā personas datu saturoša informācija. Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati, darbnespējas lapas), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.
 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats Datu apstrādes tiesiskais pamats ir: 1.Ar Lietotāja piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); 6.2.Apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, klientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts); 6.3.Gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Pārziņa likumīgās intereses tiesā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts); 6.4.Darbinieka darbspējas novērtēšanai (Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts); 6.5.Gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmās intereses (organizēt efektīvu pakalpojumu sniegšanas procesu (piemēram, telefonsarunu ierakstīšana konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā, sūdzību izskatīšana, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana), saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem) (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Telefonsarunu ierakstu maksimālais glabāšanas termiņš – 30 dienas. Pārzinis nodrošina sarunu ierakstu saglabāšanu un konfidencialitāti; 6.6.Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus (piemēram, servera, pasta, arhivēšanas, IT mārketinga, apsardzes, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji), ar kuriem, atbilstoši Regulas 28.panta nosacījumiem, ir noslēgtas vienošanās par personas datu aizsardzību. Dati var tikt nodoti arī tiesu izpildītājiem, notāriem, juristiem, advokātiem, konsultantiem, revidentiem, brokeriem, apdrošinātājiem, kredītiestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citām iestādēm.
 3. Datu subjektu kategorijas Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.
 4. Datu nodošana ārpus Latvijas Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.
 5. Automatizēta lēmumu pieņemšana Pārzinis neveic un neplāno veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz datu subjektiem.
 6. Datu glabāšanas ilgums Pārzinis glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai. Personas dati tiek glabāti, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, vai, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā datu subjekts vai Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.); Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā 6 mēnešus, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārzinis saņems sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam. Pārzinis kvalitātes kontroles un uzlabošanas nolūkos veic telefonsarunu ierakstus, par ko katrs datu subjekts tiek informēts. Personas dati tiek glabātas 31 dienu no to veikšanas dienas. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt. Personas datu uzglabāšana ilgāku laika posmu var tik veikta, ja tas ir nepieciešams, lai Pārzinis varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām, vai dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai. Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, mājas lieta, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).
 7. Datu subjekta piekļuve personas datiem Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde). Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.
 8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.
 9. Izmaiņas privātuma politikā Pārzinis patur tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri ietekmēs personas datu apstrādi. Pārzinis iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.